Lust hecht veel belang aan uw recht op privacy en doet alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
1. Over Lust
Lust is een eenmanszaak naar Belgisch recht, gevestigd te Klein Heiken, 180/182 bus 2, 2180 Ekeren, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 070.191.7239 (“Lust”).

Lust is een diëtisten- en intuïtief eten coachpraktijk. In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.
 
2. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, cursisten, prospecten, bezoekers van onze website, personen die zich inschrijven op onze elektronische mailings, personen die hun visitekaartje of op een andere manier hun contactgegevens aan ons verstrekken en personen die per e-mail of op een andere manier contact met ons opnemen.
 
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben, zoals uiteengezet in paragraaf 4.  Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn en andere gegevens slechts optioneel, zullen wij dit duidelijk aangeven zodat u kan kiezen om uw persoonsgegevens al dan niet te verstrekken.
 • Identificatie- en contactgegevens
 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid )
 • Financiële bijzonderheden
 • Identificatie- en bankrekeningnummers
 • Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.
 • Overeenkomsten en schikkingen
 • Persoonlijke kenmerken
 • Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
 • Fysieke gegevens
 • Grootte, gewicht
 • Leefgewoonten
 • Tabaksverbruik, alcoholverbruik
 • Samenstelling van het gezin
 • Huwelijk of huidige vorm van samenleven, aantal kinderen
 • Vrijetijdsbesteding
 • Hobby’s, sport
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid
 • Medische informatie, informatie over dieet
 • Gegevens betreffende de mentale gezondheid
 • Beroep en betrekking
 • Huidige betrekking
 • Andere
 • Opt-in / opt-out voor elektronische mailings
 • Andere gegevens die u zelf meedeelt


4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen de hierboven vermelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Voor klantenbeheer;
 • Om offertes op te maken voor potentiële klanten;
 • Voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website;
 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Voor marketingdoeleinden
 • Onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven)
 • Per mail toegestuurde gratis freebies. 

Om u zo volledig mogelijk te informeren, lijsten we hieronder de relevante rechtsgronden op voor deze verwerkingen :
 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan klanten en voor de opvolging van verkopen en facturatie baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten.
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.

U heeft op elk moment het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen via de opt-out link die in elk van onze marketing e-mails vermeld staat of door een e-mail te sturen naar vereeckceline@gmail.com.

In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort).
 
5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:
 • Onze dienstverleners die voor ons optreden als ‘verwerkers’, zoals IT dienstverleners.
 • Onze professionele adviseurs, zoals externe advocatenkantoren en boekhouders.
 • Overheidsinstanties, zoals politiediensten en het gerecht.

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.
Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).
 • Voor de dienstverlening die we bieden aan onze klanten bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste tien jaar na beëindiging van onze klantenrelatie.
 • Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

 
7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 
8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.

 • Recht op verbetering: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen dor ons of te laten vervolledigen.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen en om ons te vragen die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar vereeckceline@gmail.com . Mogelijk vragen we eerst een kopie van uw identiteitsbewijs om uw identiteit te controleren. De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen. 

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
 
9. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht om dit Privacybeleid te wijzigen indien ons dat nodig lijkt. De meest recente versie van dit Privacybeleid is altijd beschikbaar op de website celinevereeck.be
 
10. Contact
Indien u vragen of bedenkingen zou hebben over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact opnemen via vereeckceline@gmail.com.

vereeckceline@gmail.com

+32 493 85 58 70


.