1. Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lust: Belgische eenmanszaak handelend onder de naam en hierna genoemd “Lust”, met maatschappelijke zetel te Klein Heiken 180/182 bus 2, 2180 Ekeren, met BTW BE 070.191.7239, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vereeckceline@gmail.com.

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van Lust, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Lust en haar Klant. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie of bij het inschrijven voor een cursus: (i) volledig geïnformeerd werd door Lust omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
 
2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Lust en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie boekt, een product van Lust aankoopt via de webshop of zich inschrijft voor een cursus of online webinar. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan Lust te hebben bezorgd.
 
3. Prijzen en betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Lust betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, met bancontact of door middel van een overschrijving.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:
worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
heeft Lust het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;
heeft Lust het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren; en
kan Lust bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van Lust om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 
4. Aansprakelijkheid
Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Lust niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Voor zover Lust bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Lust is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.
 
5. Overmacht
Lust is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.
 
6. Klachten
Klachten omtrent door Lust verleende diensten dienen door de Klant binnen zeven (7) werkdagen na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan Lust ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan Lust kenbaar werd gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.
 
7. Intellectuele rechten
De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van Lust in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan Lust en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.
 
8. Bescherming van persoonsgegevens
Lust zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving. 

Lust treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van onze dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders) en overheidsinstanties. Lust neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Lust. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door Lust hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Lust of via de website/per e-mail.
 
9. Varia
Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lust. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van Lust, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.

Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door Lust van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door Lust moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Toepasselijk recht. Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.

Bevoegde rechtbank. Lust kan uitsluitend gedagvaard worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. De Klant mag gedagvaard worden voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Lust.

vereeckceline@gmail.com

+32 493 85 58 70


.